Poslovni koučing je od jednostavne primene u industriji tokom XIX i XX veka, gde je pre svega, njegova uloga bila u povećanju produktivnosti radnika a time i profita, postao disciplina sa širokim poljem delovanja. Pored koučinga usmerenog na veštine (skills oriented coaching), nastale su i brojne sofisticiranije forme koučinga, koje se odnose na procese motivacije i inspiracije zaposlenih, boljeg razumevanja i povećanje svesnosti zaposlenih, na poboljšanje emotivnih kompetencija…

Najčešće, koučing se u poslovne svrhe primenjuje da bi se maksimizirao učinak zaposlenih, da bi se kroz lični rad i razvoj zaposleni obučili za rad pod pritiskom, pod većom emotivnom tenzijom, da ispolje i poboljšaju svoje potencijale, razviju određene sposobnosti, dostignu svoje i ciljeve organizacije, adekvatno reaguju u konfliktnim situacijama, prilagode se novonastalim trendovima i sl.

U mnoštvu različitih pristupa i tehnika koje se primenjuju sa istim ciljem, veliki broj se bazira na uputstvima kako se ponašati, na koji način obavljati određene poslove, bez namere da se pronikne u dublje procese od kojih zavisi da li će određeni postupci biti uspešni ili ne, ili, da li su konkretna ponašanja u skladu sa psihološkim aspektima ličnosti. Upravo je ta psihodinamska komponenta ključna za razumevanje kupca, poslovnog partnera, menadžera, radnika… I najpreciznije uputstvo i tehnika kako postići uspeh, propadaju ukoliko se zanemare ovi aspekti.

O.L.I. Psihodinamski poslovni koučing vam pruža upravo to: uči kako da kao poslodavac razumemo procese motivacije kod svojih zaposlenih, kako da kao zaposleni naučimo da razumemo ‘teške ljude’ sa kojima komuniciramo, da prepoznamo način koji bi bio najdelotvorniji da povećamo prodaju, da nađemo načine da svoje poslovno angažovanje učinimo manje stresnim…

Bilo da je individualni ili grupni, koučing je namenjen razvoju ličnosti, to je proces  kome se zaposlenima obezbeđuje fidbek o njihovim snagama i slabostima, radeći na određenim poljima tj.problemima. U koučing procesu podjednako su zastupljeni organizacioni i lični ciljevi a pretpostaka je da je osoba psihološki zdrava i da ne zahteva kliničke intervencije. Kako su lični problemi često u uzročno posledičnoj vezi sa radnim performansama i učinkom na poslu, u okviru OLI psihodinamskog life coachinga, trener je obučen da radi i na dubljem nivou, doprinoseći i rešavanju ličnih problema, ne ignorišući ih i ne umanjujući njihov značaj i uticaj na poslovne kapacitete.

Psihologija uspeha je vrlo čest predmet popularne psihološke literature, jer se prepoznaju koristi koje njeno poznavanje i primena imaju u poslu, o čemu se, između ostalog, govori u okviru OLI psihodinamskog poslovnog koučinga.

Sve radionice u okviru OLI Coachinga su akreditovane od strane Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i priznaju se u okviru “O.L.I. psihodinamskog poslovnog koučinga“.

RADIONICE U OKVIRU POSLOVNOG KOUČINGA 

http://www.olicentar.rs/images/stories/downloads/zacoacheve/1PROGRAM.pdf